Viktiga områden för en rörläggare att känna till

För att bli rörläggare krävs det att man fullföljer en lärlingsutbildning, avlägger en yrkesexamen och erhåller en gesällicens. Om du vill bli en bra rörläggare finns det dock några områden som du måste fokusera på. Från utformning av dräneringssystem till installation av sprinklersystem, det här är de viktiga områdena för rörläggare att känna till.

Design av dräneringssystem

En VVS-entreprenör eller hantverkare utformar, installerar, underhåller och reparerar tryckledningar och dräneringssystem i och utanför byggnader. De arbetar med distributionssystem för hushållsvatten, sanitära avloppssystem, distributionsledningar för naturgas, dagvattenavlopp och andra tryckrörssystem. För att kunna utforma ett effektivt avloppssystem måste en VVS-installatör kunna läsa och tolka ritningar. De måste också känna till de olika typerna av rörmaterial som finns på marknaden så att de kan välja det bästa möjliga alternativet för varje jobb. Dessutom måste han eller hon förstå principerna för hydraulik och strömningsdynamik för att kunna utforma ett system som fungerar som det är tänkt med rörmokare helg göteborg.

Sanitära avloppssystem

En VVS-entreprenör installerar sanitära avloppssystem i bostäder, kommersiella byggnader och industribyggnader. De gräver ut diken för avloppsledningar med hjälp av elverktyg som grävmaskiner och grävskopor. När dikena har grävts installerar de rören som kommer att utgöra avloppssystemet. Detta innebär att de lägger ut material som grus eller sand så att rören har något att vila på. Därefter installerar de själva avloppsrören med hjälp av PVC-lim eller andra bindemedel.

System för dagvattenavrinning

En VVS-entreprenör installerar även dagvattensystem i bostäder, kommersiella byggnader och industribyggnader. Dessa system är utformade för att samla upp regnvatten från tak och hängrännor så att det kan ledas ut i en närliggande vattenförekomst utan att orsaka översvämning eller andra skador på fastigheten. I likhet med sanitära avloppssystem installeras dagvattensystem med hjälp av diken som grävs med hjälp av elverktyg som grävmaskiner och grävskopor. När diket har grävts läggs perforerade rör ner följt av ett material som grus eller sand. Röret täcks sedan med mer material och fylls slutligen igen med jord som packas med hjälp av en stamp eller annan maskin.

Vattendistributionssystem

En VVS-entreprenör installerar distributionssystem för hushållsvatten i bostäder och kommersiella byggnader. Dessa system ansvarar för att leverera dricksvatten till armaturer som diskbänkar, toaletter, duschar och apparater i hela byggnaden. VVS-installatörer installerar vattendistributionssystem med hjälp av flera olika metoder, bland annat svetsning av kopparrör (CPW), kopparrör (CT), tvärbunden polyeten (PEX) och polyvinylklorid (PVC).

Installation av sprinklersystem

En VVS-entreprenör installerar även sprinklersystem i bostäder och kommersiella byggnader. Dessa system är utformade för att automatiskt släcka bränder genom att vatten sprutas på dem från ovan. Sprinklerhuvudet är fäst vid ett system av rör som är anslutna till en vattenkälla, t.ex. en brandpost eller reservoar. När värmen från en brand aktiverar ett sprinklerhuvud öppnas det och låter vatten strömma genom de anslutna rören och mot branden nedanför.

Slutsats

Detta är några av de viktigaste områdena för rörläggare att känna till om de vill bli framgångsrika inom sitt område. Från utformning av dräneringssystem till installation av sprinklersystem måste rörläggare ha ett brett kunskapsområde så att de kan utforma, installera och underhålla alla olika typer av rörsystem på ett korrekt sätt.